….::The Chili-Mango Exporter : เกษตร พริก มะม่วง ผักชีไทย:…

Daily Archives: สิงหาคม 2, 2008

  • ประชุมเยี่ยมพื้นที่ประจวบ

    Posted on สิงหาคม 2, 2008 by in News & Activity

    STB ประชุมร่วมกลุ่มเกษตรกรในเครือข่ายของบริษัทในพื้นที่ปลูกมะม่วง หน่อไม้ฝรั่ง แก้วมังกร สัปรด เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ประชุมวิชการการ แผนการตลาดร่วมกัน…  

    Continue Reading...